U Nar. nov., br. 114/18 od 19. prosinca 2018. objavljen je Zakon o izmjenama i dopuni Zakona o prostornom uređenju koji stupa na snagu 1. siječnja 2019. godine.

Ovim se zakonom uređuju pitanja vezana uz provedbu Zaključka o smanjenju broja agencija, zavoda, fondova, instituta, zaklada, trgovačkih društava i drugih pravnih osoba s javnim ovlastima, od 2.8.2018. godine, odnosno pitanja vezana uz pripojenje Hrvatskog zavoda za prostorni razvoj Ministarstvu graditeljstva i prostornoga uređenja s 1. siječnja 2019. godine.

Donošenjem ovog Zakona:

  • Zavod će se pripojit Ministarstvu, 1. siječnja 2019. godine
  • stručne poslove prostornog uređenja za Državu obavljat će Ministarstvo putem nadležne unutarnje ustrojstvene jedinice - Zavod za prostorni razvoj
  • dostupnost javnosti donesenog prostornog plana državne razine u analognom obliku osiguravat će Ministarstvo
  • produžit će se rok od pet na sedam godina u kojem za izdvojeno građevinsko područje izvan naselja nije donesen urbanistički plan uređenja ili do kojeg nije izgrađena osnovna infrastruktura prestaje biti građevinsko zemljište
  • Ministarstvo će preuzeti sve poslove, radnike, arhiv i drugu dokumentaciju, sredstva za rad, prava i obveze, financijska sredstva i drugu imovinu Zavoda
  • Zavod će prestati postojati danom upisa brisanja u sudskom registru
  • danom brisanja Zavoda prestat će mandat ravnatelju tog Zavoda, te predsjedniku i članovima Upravnog vijeća toga Zavoda
Natrag