Zakonom o tržištu električne energije (Nar. nov., br. 22/13 – 68/18) uređuju se pravila i mjere za sigurnu i pouzdanu proizvodnju, prijenos, distribuciju i opskrbu električnom energijom te za trgovinu električnom energijom i organiziranje tržišta električne energije kao dijela elektroenergetskog tržišta Europske unije. Nadalje utvrđuju se pravila koja se odnose na zaštitu krajnjih kupaca, organiziranje i funkcioniranje elektroenergetskog sektora, otvoren pristup tržištu, utvrđivanje obveza općih usluga i prava kupaca električne energije, a koja uključuju prava krajnjih kupaca, odvojeno vođenje poslovnih knjiga, financijskih izvješća, pravila pristupa mreži, načela uzajamnosti i prekogranični prijenos električne energije.

Zakon o izmjenama i dopunama Zakona stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«, dakle 4.8.2018.

https://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2018_07_68_1396.html

Natrag