U Nar. nov., br. 112/18 od 14.12.2018. objavljen je Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o osiguranju (u nastavku: Zakon) koji stupa na snagu osmoga dana od dana objave, a isti se može vidjeti ovdje.

Natrag