U Nar. nov., br. 15/18 od 14.2.2018. objavljen je Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o obveznom zdravstvenom osiguranju i zdravstvenoj zaštiti stranaca u Republici Hrvatskoj koji stupa na snagu 22. veljače 2018.

Ovim se Zakonom:

- važeći Zakon u potpunosti usklađuje s Direktivnom 2011/95/EU Europskog parlamenta i Vijeća od 13. prosinca 2011. o standardima za kvalifikaciju državljana trećih zemalja ili osoba bez državljanstva za ostvarivanje međunarodne zaštite, za jedinstveni status izbjeglica ili osoba koje ispunjavaju uvjete za supsidijamu zaštitu te sadržaj odobrene zaštite u dijelu opsega zdravstvene zašite.

- uređuje pitanje zdravstvene zaštite državljanina države članice EU kojem je odobren privremeni boravak u RH, a koji posjeduje dokaz o privatnom zdravstvenom osiguranju u skladu s Direktivom 2004/38/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 29. travnja 2004. o pravu građana Unije i članova njihovih obitelji na slobodno kretanje i boravište na području države članice

Zakonom se uređuju sljedeća pitanja:

- postupak ostvarivanja prava na punu zdravstvenu zaštitu osoba pod međunarodnom zaštitom,

- navode se kategorije stranaca - djece i stranaca - žrtava trgovanja ljudima kojima se sredstva za zdravstvenu zaštitu osiguravaju u državnom proračunu,

- preciznije se definiraju stranci koji nezakonito borave u RH,

- uređuje se pravo na zdravstvenu zaštitu državljana država članica EU kojima je odobren privremeni boravak u RH i koji posjeduju dokaz o privatnom zdravstvenom osiguranju,

- uspostavlja se zakonski okvir za donošenje podzakonskih propisa.

Natrag