U Nar. nov., br. 15/18 od 14.2.2018. objavljen je Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o kreditnim institucijama koji stupa na snagu 22. veljače 2018., osim čl. 135. Zakona u dijelu koji se odnosi na čl. 301. st. 2. Zakona o kreditnim institucijama (Nar. nov., br. 159/13, 19/15 i 102/15), koji stupa na snagu 1. srpnja 2018.

Ovim Zakonom, Zakon o kreditnim institucijama dodatno se usklađuje s odredbama Direktive 2013/36/EU, odnosno prenosi se članak 103. Direktive 2013/36/EU, te se Hrvatskoj narodnoj banci daju odnosno potvrđuju ovlasti da ako pri provođenju supervizije utvrdi da kreditne institucije sličnih profila jesu ili bi mogle biti izložene sličnim rizicima ili predstavljaju slične rizike za financijski sustav, ona može primijeniti jednak način obavljanja supervizije i izreći jednake supervizorske mjere.

Zakonom se uređuje provođenje Uredbe (EU) br. 537/2014 pri obavljanju zakonske revizije kreditnih institucija u dijelu propisivanja najdužeg vremenskog razdoblja u kojem isto revizorsko društvo može obavljati zakonsku reviziju za istu kreditnu instituciju i u dijelu kojim je uređen opseg poslova koje revizorsko društvo ne smije obavljati za kreditnu instituciju u vremenu u kojem obavlja zakonsku reviziju

Zakonom se dodatno uređuju i sljedeća područja: › zaštita deponenata i klijenata kreditnih institucija kod provođenja postupka spajanja ili pripajanja kreditnih institucija › poslovanje podružnica kreditnih institucija sa sjedištem u državama članicama › postupak sanacije › zaštita potrošača i › prekršajne odredbe.

Zakonom se predlažu i nomotehničke i jezične ispravke radi jasnijeg i preciznijeg izričaja.

Natrag