U Nar. nov., br. 115 od 20.12.2018. objavljen je Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o dobrovoljnim mirovinskim fondovima https://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/full/2018_12_115_2238.html koji stupa na snagu 1. siječnja 2019.

Uključivanjem Direktive (EU) 2016/2341 u ovaj Zakon ureduje se nadzor nad Društvima koja obavljaju prekograničnu djelatnost i prekogranični prijenos mirovinskih programa unutar Europske unije na druge institucije za strukovno mirovinsko osiguranje te detaljnije razrađuje postupak prethodnog odobrenja za obavljanje prekogranične djelatnosti u drugim državama članicama te međusobnog obavještavanja nadležnih nadzornih tijela u državama članicama kao i obveza predugovornog informiranja potencijalnih korisnika mirovina i korisnika mirovina, u slučaju prekograničnog pružanja usluga.

Izmjenama Zakona širi se mogućnost ulaganja mirovinskog društva koji sada može uložiti svoja sredstva i u prenosive dužničke vrijednosne papire i instrumente tržišta novca čiji je izdavatelj ili za koje jamči i javno međunarodno tijelo kojemu pripada većina država članica (npr. OECD).

Nadalje, u pogledu organizacijske strukture mirovinskog društva uspostavlja se sustav upravljanja ključnim funkcijama ustrojavanjem četiri ključne funkcije (funkcije upravljanja rizicima, funkcije praćenja usklađenosti s relevantnim propisima, funkcije interne revizije i aktuarske funkcije) koje udovoljavaju zahtjevima stručnosti i primjerenosti, kao i propisivanje uvjeta dobrog ugleda i integriteta osobe koja je nositelj ključne funkcije.

Također se dodatno uređuju uvjeti za obavljanje funkcije člana uprave mirovinskog društva na način da član uprave pored dobrog ugleda mora imati i integritet. Nadalje, u pogledu organizacijske strukture mirovinskog društva ustrojiti će se sustav upravljanja potrebnim ključnim funkcijama koje udovoljavaju zahtjevima stručnosti i primjerenosti, odnosno uvjetima dobrog ugleda i integriteta osobe koja je nositelj ključne funkcije.

Natrag