U Nar. nov., br. 96/18 od 31.10.2018. objavljen je Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o autorskom pravu i srodnim pravima (u nastavku: Zakon) koji stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«, tj. stupa na snagu 08.11.2018.

Za potrebe osoba s invaliditetom dopušteno je korištenje autorskih djela na način koji je u izravnoj vezi s invaliditetom tih osoba i koje je nekomercijalne naravi, a u opsegu potrebnom za odnosni invaliditet. U Zakon su dodani članci 86.a i 86.b kojima se uređuje korištenje autorskih djela (u Republici Hrvatskoj i na unutarnjem tržištu Europske unije) za potrebe osoba koje su slijepe, imaju oštećenje vida ili druge poteškoće u korištenju tiskanih izdanja. Navedenim člancima je propisano tko može bez odobrenja autora i bez plaćanja naknade koristiti autorska djela kako bi izradio autorsko djelo u formatu pristupačnom osobi koja je slijepa, koja ima oštećenje vida, ili neko drugo tjelesno oštećenje ili motoričku smetnju.

Natrag