U Nar. nov., br. 106/18 od 30. studenoga 2018. objavljen je Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o administrativnoj suradnji u području poreza koji stupa na snagu 8. studenoga 2018. osim članaka 1. i 2. ovoga Zakona koji stupaju na snagu 1. siječnja 2021. godine.

Ovim se Zakonom osigurava provedba Uredbe Vijeća (EU) br. 904/2010 od 7. listopada 2010. o administrativnoj suradnji i suzbijanju prijevare u području poreza na dodanu vrijednost (preinaka) (SL L 268, 12. 10. 2010.); kako je posljednji put izmijenjena Uredbom Vijeća (EU) 2017/2454 od 5. prosinca 2017. o izmjeni Uredbe (EU) br. 904/2010 o administrativnoj suradnji i suzbijanju prijevare u području poreza na dodanu vrijednost (SL L 348, 29. 12. 2017.).

Natrag