U Nar. nov., br. 64/18 od 18.7.2018. objavljen je Zakon o elektroničkom novcu (u nastavku: Zakon) koji stupa na snagu 26.7.2018.

Zakonom se uređuju: - elektronički novac i izdavatelji elektroničkog novca; - izdavanje i iskup elektroničkog novca; - uvjeti za osnivanje, poslovanje i prestanak rada institucija za elektronički novac osnovanih u Republici Hrvatskoj (RH), uključujući malu instituciju za elektronički novac te nadzor nad njihovim poslovanjem; - uvjeti pod kojima institucije za elektronički novac osnovane izvan RH mogu poslovati u RH.

Izdavatelji elektroničkog novca u RH mogu biti:

 1. kreditna institucija, i to:
 2. a) kreditna institucija osnovana u RH
 3. b) kreditna institucija osnovana u drugoj državi članici u smislu čl. 4. st. 1. toč. 1. Uredbe (EU) br. 575/2013, uključujući njezinu podružnicu u smislu čl. 4. st. 1. toč. 17. te Uredbe kad je ta podružnica osnovana u RH
 4. c) kreditna institucija iz treće države preko svoje podružnice osnovane u RH
 5. institucija za elektronički novac, i to:
 6. a) institucija za elektronički novac osnovana u RH
 7. b) institucija za elektronički novac osnovana u drugoj državi članici, uključujući njezinu podružnicu kad je ta podružnica osnovana u RH
 8. c) institucija za elektronički novac iz treće države preko svoje podružnice osnovane u RH
 9. mala institucija za elektronički novac osnovana u RH
 10. Hrvatska narodna banka kada ne djeluje u svojstvu monetarne vlasti ili druge javne vlasti
 11. RH i jedinica lokalne ili područne (regionalne) samouprave kada djeluje u svojstvu javne vlasti
 12. Europska središnja banka i središnje banke drugih država članica kada ne djeluju u svojstvu monetarne ili druge javne vlasti.

Hrvatska narodna banka određuje obveznike, sadržaj, način i rokove statističkog izvješćivanja o izdavanju, distribuciji i iskupu elektroničkog novca i prijevarama u odnosu na izdavanje, distribuciju i iskup elektroničkog novca.

Izdavatelj elektroničkog novca dužan je izdati elektronički novac nakon primitka novčanih sredstava u iznosu čija je vrijednost jednaka primljenoj novčanoj vrijednosti. Izdavatelj elektroničkog novca dužan je na zahtjev imatelja elektroničkog novca odmah isplatiti novčanu vrijednost elektroničkog novca (iskup elektroničkog novca) po nominalnoj vrijednosti. U ugovoru između izdavatelja elektroničkog novca i imatelja elektroničkog novca moraju biti jasno navedeni uvjeti iskupljivosti elektroničkog novca, uključujući i sve pripadajuće naknade.

Izdavatelj elektroničkog novca ne smije plaćati kamate ili davati bilo koju drugu imovinsku korist u odnosu na vremensko razdoblje u kojem imatelj elektroničkog novca drži elektronički novac.

Hrvatska narodna banka nadležna je za: - izdavanje odobrenja za izdavanje elektroničkog novca pravnoj osobi osnovanoj u RH; - donošenje rješenja o upisu male institucije za elektronički novac u registar iz čl. 28. Zakona.

U sudski registar smije se upisati djelatnost izdavanja elektroničkog novca i pružanja platnih usluga povezanih s izdavanjem elektroničkog novca tek nakon što Hrvatska narodna banka donese rješenje kojim se odobrava izdavanje elektroničkog novca odnosno rješenje o upisu male institucije za elektronički novac u registar iz čl. 28. Zakona. Institucija za elektronički novac i mala institucija za elektronički novac smiju početi izdavati elektronički novac i pružati platne usluge koje su povezane s izdavanjem elektroničkog novca tek nakon upisa tih usluga kao djelatnosti u sudski registar.

Inicijalni kapital institucije za elektronički novac iznosi najmanje 2.600.000,00 kuna.

Institucija za elektronički novac dužna je: - voditi poslovne knjige, ostalu poslovnu dokumentaciju i evidencije, vrednovati imovinu i obveze, sastavljati i objavljivati godišnje financijske izvještaje u skladu s važećim propisima i standardima struke, osim ako Zakonom nije drukčije uređeno; - čuvati sve knjigovodstvene isprave i svu ostalu dokumentaciju u vezi s ovom glavom u skladu s važećim propisima, ali ne kraće od pet godina; - revidirati godišnje financijske izvještaje i konsolidirane financijske izvještaje iz čl. 41. Zakona za svaku poslovnu godinu.

Hrvatska narodna banka provodi nadzor nad primjenom odredbi glava II. i III. Zakona od strane izdavatelja elektroničkog novca iz čl. 5. st. 1. toč. 1. Zakona, i to u skladu s odredbama zakona kojim je uređeno poslovanje kreditnih institucija.

Institucije za elektronički novac kojima je izdano odobrenje za izdavanje elektroničkog novca na temelju Zakona o elektroničkom novcu (Nar. nov., br. 139/10.) mogu izdavati elektronički novac i pružati platne usluge u skladu s izdanim odobrenjem do isteka roka od šest mjeseci od stupanja na snagu Zakona.

Institucije za elektronički novac koje namjeravaju nastaviti izdavati elektronički novac i pružati platne usluge i nakon roka iz stavka 1. ovoga članka dužne su uskladiti se s odredbama ovoga Zakona i podnijeti Hrvatskoj narodnoj banci zahtjev za izdavanje rješenja kojim se utvrđuje takvo usklađivanje najkasnije u roku od tri mjeseca od dana stupanja na snagu ovoga Zakona.

Postupci koji su do stupanja na snagu Zakona pokrenuti prema odredbama Zakona o elektroničkom novcu (Nar. nov., br. 139/10.) dovršit će se prema odredbama tog Zakona. Iznimno od navedenog, postupci izdavanja odobrenja za izdavanje elektroničkog novca pokrenuti prema odredbama Zakona o elektroničkom novcu (Nar. nov., br. 139/10.) dovršit će se prema odredbama Zakona.

Hrvatska narodna banka donijet će u roku mjesec dana od dana stupanja na snagu ovoga Zakona podzakonski propis iz čl. 34. st. 12. Zakona, u roku šest mjeseci od dana stupanja na snagu ovoga Zakona podzakonski propis iz čl. 28. st. 9. Zakona, a u roku od godine dana od dana stupanja na snagu Zakona podzakonske propise iz čl. 6. st. 8. i 9., čl. 17. st. 13. i čl. 41. st. 3. Zakona.

Do stupanja na snagu propisa iz čl. 112. Zakona ostaju na snazi sljedeći propisi: 1. Odluka o registru institucija za platni promet i registrima institucija za elektronički novac (Nar. nov., br. 15/11.), 2. Odluka o jamstvenom kapitalu institucija za elektronički novac (Nar. nov., br. 3/11.), 3. Odluka o obvezi dostavljanja podataka o platnom prometu i elektroničkom novcu (Nar. nov., br. 147/13. i 16/17.).

Danom stupanja na snagu Zakona prestaje važiti Zakon o elektroničkom novcu (Nar. nov., br. 139/10.) i Odluka o zaštiti novčanih sredstava imatelja elektroničkog novca (Nar. nov., br. 3/11.).

Natrag