U Nar. nov., br. 64/18 od 18.7.2018. objavljen je Zakon o državnoj potpori za istraživačko-razvojne projekte (u nastavku: Zakon) koji stupa na snagu 26.7.2018.

Zakonom se uređuju uvjeti za dodjeljivanje državne potpore za istraživačko-razvojne projekte u kategoriji horizontalne potpore za istraživanje i razvoj, nadležnosti tijela Republike Hrvatske (RH) u pogledu dodjele državnih potpora za istraživačko-razvojne projekte, postupak utvrđivanja ispunjenosti uvjeta za ostvarivanje prava, vođenje evidencija i izvještavanje te druga pitanja vezana uz ostvarivanje prava na potpore za istraživačko-razvojne projekte.

Davatelj državne potpore za istraživačko-razvojne projekte je ministarstvo nadležno za gospodarstvo, poduzetništvo i obrt (u daljnjem tekstu: Ministarstvo).

Korisnik potpore, u smislu Zakona, može biti obveznik poreza na dobit utvrđen sukladno propisima RH o oporezivanju dobiti ili obveznik poreza na dohodak utvrđen sukladno propisima RH o oporezivanju dohotka koji dohodak utvrđuje na temelju podataka iz poslovnih knjiga i evidencija.

Potpora je dostupna korisnicima u svim sektorima djelatnosti te svim znanstvenim i tehnologijskim područjima, a nije ju moguće dodijeliti poduzetnicima navedenim u čl. 7. st. 3. Zakona.

Potpora u smislu Zakona odnosi se na poreznu olakšicu za istraživačko-razvojne projekte iz čl. 4. st. 1. toč. c) i studije izvedivosti iz čl. 4. st. 1. toč. d) do najviše dopuštenog intenziteta državne potpore sukladno čl. 11. Zakona, a ostvaruje se kao pravo na dodatno umanjenje osnovice poreza na dobit odnosno poreza na dohodak, za opravdane troškove istraživačko-razvojnih projekata odnosno troškove studije izvedivosti. Razdoblje realizacije projekta na temelju koje se ostvaruje potpora može trajati do tri godine od početka projekta.

Svaki korisnik potpore obvezan je izvršiti povrat cjelokupnog iznosa potpore na način propisan zakonom kojim se uređuje područje državnih potpora, u sljedećim slučajevima: a) u slučaju kršenja odredbi iz uredbi iz čl. 2. Zakona; b) kada davatelj potpore utvrdi da se sredstva potpore koriste suprotno odredbama Zakona; c) kada povrat potpore naloži Europska komisija.

Projekti i korisnici koji su ostvarili pravo na potporu na temelju mjere državne potpore za istraživačko-razvojne projekte koja se provodila od 2007. do 2014. godine u skladu sa Zakonom o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju (Nar. nov., br. 123/03., 198/03., 105/04., 174/04., 2/07. – Odluka Ustavnog suda RH, 46/07., 45/09., 63/11., 94/13., 139/13., 101/14. – Odluka i Rješenje Ustavnog suda RH, 60/15 – Odluka Ustavnog suda RH i 131/17.) i Pravilnikom o državnoj potpori za istraživačko-razvojne projekte (Nar. nov., br. 116/07.) ostvarivat će pravo na potporu do završetka projekata odobrenih na temelju prijava zaprimljenih do 31.12.2014.

Natrag