U Nar. nov., br. 118/18 od 27.12.2018. objavljen je Zakon o brdsko-planinskim područjima koji stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Ovim Zakonom kao dijelom opće politike regionalnog razvoja Republike Hrvatske utvrđuje se posebni cilj upravljanja razvojem brdsko-planinskih područja koja su, prema odredbama zakona kojim se uređuje regionalni razvoj, određena kao područja s razvojnim posebnostima.

Natrag