U Nar. nov., br. 61 od 11.7.2018. objavljen je  Zakon o arhivskom gradivu i arhivima koji stupa na snagu 19. srpnja 2018.

Ovim Zakonom uređuju se zaštita i obrada javnog dokumentarnog i arhivskoga gradiva, dostupnost i korištenje gradiva u arhivima, zaštita privatnog arhivskoga gradiva, javna arhivska služba te nadležnosti i djelatnost arhiva.

Arhivsko je gradivo od interesa za Republiku Hrvatsku i ima njezinu osobitu zaštitu.

Danom stupanja na snagu ovoga Zakona prestaje važiti Zakon o arhivskom gradivu i arhivima (»Narodne novine«, br. 105/97., 64/00., 65/09., 125/11. i 46/17.).

Natrag