U Nar. nov., br. 109 od 5.12.2018. objavljena je Uredba o načinu izračuna i visinama sastavnica za izračun posebnog poreza na motorna vozila   koja stupa na snagu 1. siječnja 2019. godine.

Ovom Uredbom utvrđuje se način izračuna i visine sastavnica za izračun posebnog poreza na motorna vozila.

Danom stupanja na snagu ove Uredbe prestaje važiti Uredba o načinu izračuna i visinama sastavnica za izračun posebnog poreza na motorna vozila (»Narodne novine«, broj 4/18).

Natrag