U Nar. nov., br. 57 od 27.6.2018. objavljena je Uredba o izmjeni uredbe o nazivima radnih mjesta i koeficijentima složenosti poslova u javnim službama koja stupa na snagu 5.7.2018.

Ovom Uredbom u Uredbi o nazivima radnih mjesta i koeficijentima složenosti poslova u javnim službama Nar. nov., br. 25/13 - 9/18), mijenja se članak 8. kojim su propisani posebni nazivi radnih mjesta i koeficijenata složenosti poslova u ustanovama socijalne skrbi.

Natrag