U Nar. nov., br. 71 od 4.8.2018. objavljena je Uredba o izmjenama i dopunama Uredbe o nazivima radnih mjesta i koeficijentima složenosti poslova u državnoj službi koja stupa na snagu 12.8.2018.

Ovom Uredbom mijenjaju se i nadopunjuju pojedine odredbe Uredbe o nazivima radnih mjesta i koeficijentima složenosti poslova u državnoj službi (Nar. nov., br. 92/05 – 61/17).

Natrag