U Nar. nov., br. 16/18 od 16.2.2018. objavljena je Uredba o dopuni Uredbe o standardima i uvjetima koje moraju ispunjavati granični prijelazi za učinkovito i sigurno obavljanje granične kontrole (u nastavku: Naredba) koja stupa na snagu 24.2.2018.

Natrag