U Nar. nov., br. 71 od 4.8.2018. objavljena je Uredba o dopunama Uredbe o utvrđivanju poslova iz članka 4.a i 4.c Zakona o financijskoj agenciji koja stupa na snagu 12.8.2018.

Ovom Uredbom se dopunjuju odredbe Uredbe o utvrđivanju poslova iz čl. 4.a i 4.c Zakona o Financijskoj agenciji (Nar. nov., br. 98/05 i 106/12).

Natrag