U Nar. nov., br. 59 od 4. srpnja 2018. objavljene su Prosječne ponderirane kamatne stope na stanja stambenih i ostalih potrošačkih https://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/full/2018_07_59_1240.html

Natrag