U Nar. nov., br. 59 od 4. srpnja 2018. objavljena je Prosječna kamatna stopa na stanja kredita odobrenih na razdoblje dulje od godine dana nefinancijskim trgovačkim društvima https://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/full/2018_07_59_1241.html .

Prosječna kamatna stopa za referentno razdoblje od 1. studenoga 2017. do 30. travnja 2018. iznosi 3,82%.

Natrag