Prekid zastare podnošenjem tužbe

Protek  vremena  utječe  na  mogućnost ostvarenja prava stanaka na ispunjenje obveze temeljem određenog pravnog odnosa i gubi pravo zahtijevati ispunjenja i prisilnog ispunjenja obveze. Nastup zastare ima za posljedicu prestanka prava vjerovnika zahtijevati ispunjenje obveze i gubi se mogućnost prisilnog ostvarivanja tog prava.

Zastara nastupa istekom posljednjeg dana zakonom određenog vremena za zastaru, računajući od dana kad zasta počinje teći. Odredbe o zastari su imperativne i stranke ne mogu niti jednim drugim pravnim poslom mijenjati zastarne rokove ali Zakon o obveznim odnosima (Nar. nov., br. 35/05, 41/08, 125/11, 78/15 i 29/18; u nastavku: ZOO) sadrži izričite odredbe uslijed kojih dolazi do zastoja u tijeku zastarnog roka ili do prekida zastare.

ZOO  u određenom broju članaka (360 – 393) predviđa pravila o zastari, ali dužnik može i nakon nastupa zastarnog roka valjano ispuniti takvu tražbinu i nakon ispunjenja više nema mogućnost zahtijevati povrat.

Značajno je naglasiti da sudovi na zastaru ne paze po službenoj dužnosti već samo ako se dužnik pozove na zastaru uzet će tu činjenicu u obzir.

Jedan od slučajeva kada dolazi do prekida zastare je podnošenje tužbe. Tako je čl. 241. ZOO-a propisano da se zastara prekida podnošenjem tužbe i svakom drugom vjerovnikovom radnjom poduzetom protiv dužnika pred sudom ili drugim nadležnim tijelom radi utvrđivanja, osiguranja ili ostvarenja tražbine.

Podnošenje tužbe je jedan od najsigurnijih načina prekida tijeka zastarnog roka ali se tijek zastarnog roka prekida i svakom drugom radnjom koju poduzima vjerovnik protiv dužnika pred sudom ili drugim tijelom radi ostvarivanja svoje tražbine.

Da bi vjerovnik prekinuo zastarni rok od njega se zahtijeva poduzimanje strogo formalnih pravnih radnji u ovom slučaju tužbe na ispunjenje. Za razliku od dužnika koji može zastarni rok prekinuti i neformalnom radnjom npr. uplatom jednog dijel iznosa duga, vjerovnik to ne može te upućeni poziv vjerovnika dužniku  na podmirenje tražbine ne prekida tijek zastarnog roka.

Iako ZOO navodi samo podnošenje tužbe kao postupovnu radnju kojom se prekida zastarni rok ali se on može prekinuti i drugim radnjama pokrenutim pred drugim nadležnim tijelima. Jedna od tih radnji je i prijavljivanje tražbine u stečajnu masu koja isto tako prekida zastaru jer je ista podnijeta mjerodavnom tijelu s ciljem naplate potraživanja koje vjerovnik ima naspram dužnika.

Ukoliko  bi vjerovnik odustao od tužbe ili bi ista bila odbačena  odnosno odbijana u tom slučaju  smatra se da prekid zastare nije niti nastupio tako da se zastarni rok prekida samom ako vjerovnik postupak okonča u svoju korist odnosno zastarni rok će biti prekinut usvajanjem tužbenog zahtijeva vjerovnika.

Natrag