U Nar. nov., br. 83 od 19. rujna 2018. objavljen je Pravilnik o uvjetima i načinu ostvarivanja prava na državnu stipendiju na temelju socio-ekonomskoga statusa https://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/full/2018_09_83_1656.html koji stupa na snagu 27. rujna 2018.

Pravilnikom se propisuju uvjeti i način ostvarivanja prava redovitih studenata na državne stipendije koje se dodjeljuju na temelju socio-ekonomskoga statusa.

Za dodjelu državne stipendije mogu se natjecati studenti koji ispunjavaju sljedeće opće uvjete: da su hrvatski državljani ili da su državljani Europske unije s prijavljenim boravkom u RH  koji imaju odobren status stranca na stalnome boravku u RH i osobe sukladno Zakonu o

Postupak bodovanja i utvrđivanja rang-liste studenata propisani su čl. 9. Pravilnika.

Natrag