U Nar. nov., br. 88/18 od 3.10.2018. objavljen je Pravilnik o uvjetima i načinu oslobođenja od plaćanja trošarine na energente koji se koriste kao pogonsko gorivo za plovidbu (u nastavku: Pravilnik) koji stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«, tj. stupa na snagu 11.10.2018.

 

Pravilnikom se uređuju uvjeti i način oslobođenja od plaćanja trošarine na energente koji se koriste kao pogonsko gorivo za plovidbu sukladno čl. 101. st. 1. toč. 2. Zakona o trošarinama (u nastavku: Zakon).

Pravilnikom se  propisuju:

  • uvjeti i način pod kojima se ostvaruje oslobođenje od plaćanje trošarine na plinsko ulje za pogon odgovarajućih plovnih objekata i plovila registriranih za gospodarske svrhe,
  • uvjeti i postupak povrata plaćene trošarine za korištenje bezolovnog motornog benzina za pogon odgovarajućih plovnih objekata i plovila registriranih za gospodarske svrhe,
  • kriteriji za određivanje najveće dopuštene količine potrošnje plinskog ulja obojanog plavom bojom i bezolovnog motornog benzina kao pogonskog goriva za plovidbu,
  • označavanje i bojanje plinskog ulja te uporaba i popunjavanje (vođenje) obrasca za kontrolu potrošnje plinskog ulja obojanog plavom bojom, i
  • sadržaj, oblik i način korištenja kartice za kontrolu potrošnje goriva posebnih namjena i drugih evidencija i isprava kojima se osigurava pravilna primjena oslobođenja od plaćanja trošarine te druge posebnosti provedbe i nadzora sustava oslobođenja od plaćanja trošarine na energente koji se koriste kao pogonsko gorivo za plovidbu.

Odredbe Pravilnika ne odnose se na uporabu energenata za namjenu ribolova.

Korisnici prava na potrošnju energenata koji se koriste kao pogonsko gorivo za plovidbu iz čl.  101. st. 1. toč. 2. Zakona su pravne i fizičke osobe upisane u odgovarajući upisnik, odnosno očevidnik kao vlasnici, brodari ili korisnici financijskog leasinga plovnih objekata ili plovila sukladno posebnom propisu.

Za plovne objekte i plovila kojima se uz djelatnost ribolova i akvakulture obavljaju i druge gospodarske djelatnosti, ministarstvo nadležno za plovidbu može sukladno Pravilniku izdati karticu goriva za plovidbu i odrediti kvotu potrošnje razmjeno vremenu i opsegu obavljanja druge gospodarske djelatnosti.

Visinu naknade za izdavanje kartice goriva za plovidbu odlukom utvrđuje ministar nadležan za plovidbu, a ista se javno objavljuje na internetskim stranicama FINE, Carinske uprave i ministarstva nadležnog za plovidbu.

Do uspostave sustava elektroničke razmjene podataka prema čl. 18. st. 4. Pravilnika, podnositelj zahtjeva uz zahtjev prilaže i potvrdu Porezne uprave o podmirenju dospjelih poreznih obveza.

Danom stupanja na snagu ovoga Pravilnika prestaje važiti Pravilnik o uvjetima i načinu oslobođenja od plaćanja trošarine na energente koji se koriste kao pogonsko gorivo za plovidbu (»Narodne novine«, br. 58/13, 72/13, 69/14 i 157/14).

Natrag