U Nar. nov., br. 83 od 19. rujna 2018. objavljen Pravilnik o strukturi i sadržaju godišnjih financijskih izvještaja investicijskih društava
https://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/full/2018_09_83_1661.html
koji stupa na snagu 27. rujna 2018.

Pravilnikom se propisuje struktura i sadržaj financijskih izvještaja kojima investicijska društva izvještavaju Hrvatsku agenciju za nadzor financijskih usluga (dalje u tekstu: Hanfa) i druge vanjske korisnike o financijskom položaju, financijskoj uspješnosti, novčanim tokovima, promjenama kapitala te rokovi i način izvještavanja Hanfe.

Sukladno čl. 4. Pravilnika, investicijska društva dužna su dostaviti Hanfi financijske izvještaje za razdoblja tijekom poslovne godine kako slijedi:

a) za tromjesečno razdoblje sa stanjem na dan 31. ožujka tekuće godine do 30. travnja tekuće godine,

b) za šestomjesečno razdoblje sa stanjem na dan 30. lipnja tekuće godine do 31. srpnja tekuće godine,

c) za devetomjesečno razdoblje sa stanjem na dan 30. rujna tekuće godine do 31. listopada tekuće godine.

Rok za podnošenje nerevidiranih godišnjih financijskih izvještaja je mjesec dana po proteku poslovne godine na koju se izvještaj odnosi.

Revidirane godišnje financijske izvještaje i revizorsko izvješće investicijsko društvo je obvezno podnijeti u roku od četiri mjeseca po proteku poslovne godine na koju se financijski izvještaji odnose.

Ako je investicijsko društvo matično društvo, dužno je dostaviti Hanfi revidirane godišnje konsolidirane financijske izvještaje i revizorsko izvješće za grupu odnosno grupu investicijskih društava najkasnije u roku od četiri mjeseca po proteku poslovne godine na koju se financijski izvještaji odnose.

Natrag