U Nar. nov., br. 57 od 27.6.2018. objavljen je Pravilnik o putnom listu koji stupa na snagu 5.7.2018.

Ovim Pravilnikom se propisuju obrazac, sadržaj, način popunjavanja i čuvanja putnih listova za obavljanje povremenog prijevoza putnika u unutarnjem cestovnom prometu te način vođenja evidencije i rokovi čuvanja putnih listova.

Putni listovi za međunarodni povremeni prijevoz putnika popunjavaju se, vode i čuvaju sukladno međunarodnim ugovorima te europskim uredbama i drugim propisima koji reguliraju povremeni prijevoz putnika u međunarodnom cestovnom prometu.

Danom stupanja na snagu ovoga Pravilnika prestaje važiti Pravilnik o putnom listu (Nar. nov., br. 138/05).

Natrag