U Nar. nov., br. 59 od 4. srpnja 2018. objavljen je Pravilnik o postupku procjene rizika od pranja novca i financiranja terorizma te načinu provođenja mjera pojednostavljene i pojačane dubinske analize stranke  https://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/full/2018_07_59_1242.html koji stupa na snagu 12. srpnja 2018.

Temeljem Zakona o sprječavanju pranja novca i financiranja terorizma (Nar. nov., br. 108/17) donesen je Pravilnik kojim je propisan postupak procjene rizika od pranja novca i financiranja terorizma, čimbenici rizika koje obveznici trebaju razmotriti pri procjeni rizika od pranja novca i financiranja terorizma koji je povezan s pojedinačnim poslovnim odnosom i povremenom transakcijom te način provođenja mjera pojednostavljene i pojačane dubinske analize stranke.

Natrag