U Nar. nov., br. 80/18 od 7.9.2018. objavljen je Pravilnik o načinu ostvarivanja prava na besplatne udžbenike za hrvatske branitelje iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji (u nastavku: Pravilnik) koji stupa na snagu prvog dana od dana objave u »Narodnim novinama«, osim čl. 7. Pravilnika koji stupa na snagu danom početka akademske godine 2018./2019.

Pravilnikom se utvrđuje način ostvarivanja prava na besplatne udžbenike za osobe iz čl. 125. st.  1. i 4. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (Nar. nov., br. 121/17).

Udžbenici za koje se ostvaruje novčana naknada su:

a) obvezni udžbenici za potrebe redovitog školovanja u osnovnim i srednjim školama prema Konačnoj listi odabranih udžbenika i pripadajućih dopunskih nastavnih sredstva (u daljnjem tekstu: Konačna lista) iz Kataloga obveznih udžbenika i pripadajućih dopunskih nastavnih sredstava, koje odobrava ministarstvo nadležno za znanost i obrazovanje ili

b) obvezni udžbenici za potrebe redovitog ili izvanrednog školovanja na visokim učilištima prema nastavnome programu koji utvrđuje visoko učilište.

Članovima kućanstva smatraju se sve osobe, bez obzira na srodstvo, koje zajedno stanuju na istoj adresi prebivališta u stambenome prostoru, zajedno privređuju i troše ostvarene prihode te zajedno koriste pokretnine i nekretnine za podmirenje osnovnih životnih potreba. Sastav kućanstva se utvrđuje izjavom korisnika (Obrazac broj 3).

Pravo na besplatne obvezne udžbenike za potrebe redovitoga školovanja u osnovnim i srednjim školama mogu ostvariti:

a) djeca smrtno stradalog hrvatskog branitelja i djeca nestalog hrvatskog branitelja iz Domovinskog rata

b) hrvatski ratni vojni invalidi iz Domovinskog rata

c) hrvatski branitelji iz Domovinskog rata

d) djeca hrvatskog ratnog vojnog invalida iz Domovinskog rata i

e) djeca hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata koji su u obrani suvereniteta Republike Hrvatske sudjelovali najmanje 100 dana u borbenom sektoru.

Pravo na besplatne obvezne udžbenike za potrebe redovitoga ili izvanrednog školovanja na visokim učilištima mogu ostvariti:

a) djeca smrtno stradalog hrvatskog branitelja i djeca nestalog hrvatskog branitelja iz Domovinskog rata

b) hrvatski ratni vojni invalidi iz Domovinskog rata

c) hrvatski branitelji iz Domovinskog rata

d) djeca hrvatskog ratnog vojnog invalida iz Domovinskog rata i

e) djeca hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata koji su u obrani suvereniteta Republike Hrvatske sudjelovali najmanje 100 dana u borbenom sektoru.

Navedene osobe (iz čl. 6. i 7. Pravilnika) pravo na besplatne udžbenike mogu ostvariti ako redoviti novčani prihodi u njihovu kućanstvu, u prethodnoj kalendarskoj godini, mjesečno po članu kućanstva ne prelaze 60% od utvrđene proračunske osnovice u Republici Hrvatskoj i ako to pravo ne ostvaruju po drugim propisima. Iznimno od navedenog, pravo na besplatne udžbenike bez obzira na ostvarene redovite mjesečne novčane prihode po članu kućanstva u prethodnoj kalendarskoj godini mogu ostvariti sljedeće osobe:

a) djeca smrtno stradalih hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata bez roditeljske skrbi ili bez oba roditelja, neovisno o okolnostima nastupa smrti drugog roditelja

b) djeca nestalih hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata bez roditeljske skrbi ili bez oba roditelja, neovisno o okolnostima nastupa smrti drugog roditelja i

c) djeca umrlih hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata bez roditeljske skrbi ili bez oba roditelja, neovisno o okolnostima nastupa smrti drugog roditelja.

Natrag