U Nar. nov., br. 83 od 19. rujna 2018. objavljen je Pravilnik o kvalifikacijama i kadrovskim uvjetima za pružanje investicijskih usluga https://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/full/2018_09_83_1659.html koji stupa na snagu 27. rujna 2018.

Pravilnikom se detaljno uređuju:

  1. kategorije osoba i poslova iz članka 96. stavka 2. Zakona o tržištu kapitala (zaposlenici investicijskog društva i druge fizičke osobe koje u ime ili za račun investicijskog društva, neovisno o organizacijskoj strukturi društva i radnom mjestu ili zaduženjima pojedine osobe u sklopu investicijskih usluga i aktivnosti koje društvo obavlja, obavljaju sljedeće poslove: informiraju ili sudjeluju u informiranju klijenata ili potencijalnih klijenata o financijskim instrumentima, investicijskim i pomoćnim uslugama društva ili klijente savjetuju u odnosu na usluge i aktivnosti društva; izvršavaju ili prenose na izvršenje naloge klijenata ili trguju za račun društva; pružaju investicijske savjete klijentima ili donose investicijske odluke u sklopu usluge upravljanja portfeljem;
  2. kriteriji za ispunjavanje uvjeta iz članka 97. pod kojima se mogu obavljati poslovi iz članka 96. Zakona,
  3. obaveze investicijskog društva iz članka 98. Zakona u odnosu na način vođenja i sadržaj registra, sadržaj i način obavljanja obrazovanja i način obavljanja nadzora nad pridržavanjem tih obaveza,
  4. minimalne kvalifikacije, kompetencije i radno iskustvo za kategorije i poslove iz članaka 96. stavka 2. Zakona,
  5. postupak priznavanja stručnih kvalifikacija za određene vrste poslova iz članaka 96. stavka 2. Zakona.
Natrag