U Nar. nov., br. 112/18 od 14.12.2018. objavljen je Pravilnik o izračunu, visini i naplati naknada koje se plaćaju Hrvatskoj agenciji za nadzor financijskih usluga za 2019. godinu (u nastavku: Pravilnik) koji stupa na snagu prvoga dana od dana objave.

Pravilnikom se uređuje izračun i visina naknada te način i izvršenje naplate naknada koje naplaćuje Hrvatska agencija za nadzor financijskih usluga (HANFA) za 2019. godinu. Pravilnik se primjenjuje na obračunsko razdoblje od 1. siječnja do 31. prosinca 2019. godine.

Obveze plaćanja naknada prema odredbama Pravilnika o izračunu, visini i naplati naknada koje se plaćaju Hrvatskoj agenciji za nadzor financijskih usluga za 2018. godinu (»Narodne novine«, broj 128/17, 51/18 i 91/18), koji se primjenjuje za obračunsko razdoblje od 1. siječnja do 31. prosinca 2018., izvršit će se sukladno odredbama istog Pravilnika.

Natrag