U Nar. nov., br. 91 od 12. listopada 2018. objavljen je Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o vrsti i visini naknada Hrvatske agencije za nadzor financijskih usluga https://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/full/2018_10_91_1780.html koja stupa na snagu 20. listopada 2018.

Navedenim je izmjenama mijenjan čl. 1. Pravilnika (usklađivanje s novim zakonskim propisima te je dodan i Zakon o provedbi Uredbe (EU) 2016/1011 o indeksima koji se upotrebljavaju kao referentne vrijednosti (»Narodne novine«, broj 57/2018, dalje u tekstu: Zakon o provedbi Uredbe o indeksima) i čl. 5. Pravilnika (Nar. nov., br. 128/17 i 51/18) kojim su propisane radnje za koje su izdavatelji, ponuditelji i podnositelji zahtjeva za odobrenje prospekta uvrštenja vrijednosnih papira na uređeno tržište iz čl. 369. st.1. i 2. Zakona o tržištu kapitala, podnositelji zahtjeva za uvrštenje vrijednosnih papira na uređeno tržište u Republici Hrvatskoj sukladno čl. 353. ZTK-a, kao i izdavatelji iz čl. 380. st.1. Zakona o tržištu kapitala dužni platiti propisanu naknadu.

Natrag