U Nar. nov., br. 86/18 od 26.9.2018. objavljen je Pravilnik o izmjenama i dopunama pravilnika o sadržaju i obliku ugovora o leasingu te metodologiji izračuna efektivne kamatne stope.  Navedenim Pravilnikom mijenjaju se i dopunjuju određene  odredbe  vezano uz ugovor o leasingu. Tako, pored ostalog, uvodi se obveza davateljima leasinga da važeće opće uvjete ugovora o leasingu učine javno dostupnim objavom na internetskoj stranici davatelja leasinga. Nadalje, osim naknada iz članka 8. stavka 2. Pravilnika, u Ugovoru moraju biti pojedinačno navedene sve vrste ostalih naknada (posebne naknade, ostali unaprijed poznati troškovi davatelju leasinga) za koje davatelj leasinga može teretiti primatelja leasinga. Također, ugovori o financijskom leasingu sklopljeni s osobama koji se smatraju potrošačima moraju sadržavati efektivnu kamatnu stopu.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Natrag