U Nar. nov., br. 59 od 4. srpnja 2018. objavljen je Pravilnik o izmjenama i dopunama pravilnika o registru postupaka stečaja potrošača https://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/full/2018_07_59_1232.html koji stupa na snagu 12. srpnja 2018.

Izmjenama Pravilnika propisani su podaci koji se upisuju u Registar za svaki postupak stečaja potrošača. U čl. 4. brisani su st. 1. i 2. kojima je bilo propisano da se registarski broj dodjeljuje prema redoslijedu upisa u Registar u trenutku kada Registar zaprimi obavijest o podnesenom prijedlogu za otvaranje postupka stečaja potrošača (st. 1.) te da se navedena obavijest zaprima elektroničkim putem iz sustava e-Spis (st. 2.). Brisani su i st. 5. i 6. vezani uz promjenu adrese prebivališta potrošača.

Brisan je i čl. 5. Pravilnika čije su odredbe bile vezane uz naziv suda i poslovni broj pod kojim je zaprimljen prijedlog za otvaranje postupka stečaja potrošača.

Natrag