U Nar. nov., br. 91 od 12. listopada 2018. objavljen je Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o izračunu, visini i naplati naknada koje se plaćaju Hrvatskoj agenciji za nadzor financijskih usluga za 2018. godinu https://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/full/2018_10_91_1781.html koji stupa na snagu 20. listopada 2018. kojim se, pored ostalih članaka, mijenja i čl. 7. kojim je propisano plaćanje naknade od strane kreditnih institucija, investicijskih društava, društava za osiguranje te tržišnih posrednika.

Natrag