U Nar. nov., br. 96/18 od 31.10.2018. objavljen je Pravilnik o dopuni Pravilnika o neprofitnom računovodstvu i računskom planu (u nastavku: Pravilnik) koji stupa na snagu prvoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«, tj. stupa na snagu 01.11.2018.

 

U Pravilniku je dopunjen raspored računa na sljedeći način:

– u podskupini 351 dodaju se odjeljak 3513 – Prihodi od donacija iz državnog proračuna za EU projekte i odjeljak 3514 – Prihodi od donacija iz proračuna jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave za EU projekte

– u podskupini 352 dodaje se odjeljak 3522 – Prihodi od institucija i tijela EU

– u podskupini 353 dodaje se odjeljak 3532 – Prihodi od trgovačkih društava i ostalih pravnih osoba za EU projekte

– u podskupini 355 dodaje se odjeljak 3552 – Ostali prihodi od donacija za EU projekte

– u podskupini 371 dodaje se odjeljak 3713 – Tekući prihodi od povezanih neprofitnih organizacija za EU projekte i odjeljak 3714 – Kapitalni prihodi od povezanih neprofitnih organizacija za EU projekte

– u podskupini 451 dodaje se odjeljak 4513 – Tekuće donacije iz EU sredstava

– u podskupini 452 dodaje se odjeljak 4522 – Kapitalne donacije iz EU sredstava

– u podskupini 471 dodaje se odjeljak 4713 – Tekući rashodi vezani uz financiranje povezanih neprofitnih organizacija za EU projekte i odjeljak 4714 – Kapitalni rashodi vezani uz financiranje povezanih neprofitnih organizacija za EU projekte.

Naziv Popisa stopa amortizacije mijenja se i glasi: »Stope amortizacije dugotrajne imovine«.

Računski plan koji je bio sastavni dio Pravilnika o neprofitnom računovodstvu i Računskom planu (»Narodne novine«, br. 1/15 i 25/17) zamjenjuje se novim Računskim planom koji je sastavni dio Pravilnika.

Natrag