Odluka o prirezu porezu na dohodak Grada Korčule (Nar. nov., br. 20/18)

Odluka o prirezu porezu na dohodak Grada Korčule (Nar. nov., br. 12/18) donesena je na temelju Zakona o lokalnim porezima (Nar. nov., br. 115/16 i 101/17). Prirez porezu na dohodak plaćaju obveznici poreza na dohodak čije je prebivalište ili uobičajeno boravište na području Grada Korčule. Prirez porezu na dohodak plaća se po stopi od 6%.

Ova Odluka stupa na snagu prvog dana u mjesecu nakon mjeseca u kojem je objavljena u »Narodnim novinama«.

https://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2018_03_20_408.html

Natrag