U Nar. nov., br. 71 od 4.8.2018. objavljena je Odluka o pravnim osobama od posebnog interesa za Republiku Hrvatsku koja je stupila na snagu 2.8.2018.

Ovom Odlukom utvrđuju se pravne osobe od posebnog interesa za Republiku Hrvatsku. Stupanjem na snagu ove Odluke prestaje važiti Odluka o utvrđivanju popisa trgovačkih društava i drugih pravnih osoba od strateškog i posebnog interesa za Republiku Hrvatsku (Nar. nov., br. 120/13 - 2/18).

Natrag