U Nar. nov., br. 72/18 od 8.8.2018. objavljena je Odluka o porezima Općine Veliko Trgovišće (u nastavku: Odluka), a stupa na snagu os­moga dana od dana objave u »Službenom glasniku Krapinsko-zagorske županije« osim odredbi o prirezu porezu na dohodak, koje stupaju na snagu prvoga dana u mjesecu nakon objave u »Narodnim novinama«.

Odlukom se utvrđuju vrste poreza koji pripadaju općini Veliko Trgovišće, obveznici plaćanja, porezna stopa i osnovica, visina poreza te način obračuna i plaćanja poreza sukladno Zakonu o lokalnim porezima.

Porezi Općine Jelenje su: 1. prirez porezu na dohodak, plaća se po stopi od 7,5% od utvrđene osnovice (porez na dohodak),  2. porez na potrošnju, plaća se po stopi od 3% na propisanu osnovicu (prodajna cijena pića koja se proda u ugostiteljskom objektu, a u koju nije uključen PDV), 3. porez na kuće za odmor plaća se u visini od 10,00 kn po m² korisne površine kuće za odmor na čitavom području općine V. Trgo­višće, u roku od 15 dana od dana dostave rješenja o utvrđivanju poreza na kuće za odmor, 4. porez na korištenje javnih površina.

Danom stupanja na snagu Odluke prestaje važiti Odluka o općinskim porezima (»Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije« br. 04/04., »Narodne novine« broj 48/04.).

Natrag