U Nar. nov., br. 34/18 od 11. travnja 2018. objavljena je Odluka o porezima Općine Proložac koja stupa na snagu stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Službenom glasniku Općine Proložac«, a dostavit će se Ministarstvu financija Poreznoj upravi u roku od osam dana od dana njezina donošenja radi objave na mrežnim stranicama Porezne uprave i radi preuzimanja ovlasti za utvrđivanje i naplatu poreza Općine Proložac.

Temeljem ove Odluke, Općini pripadaju sljedeći porezi:

  1. prirez poreza na dohodak (po stopi od 5% na osnovicu)
  2. porez na potrošnju (po stopi od 3%)
  3. porez na kuće za odmor (godišnje, u iznosu od 5,00 kuna/m2 korisne površine kuće za odmor).

Obveznici poreza na kuće za odmor moraju nadležnoj ispostavi Poreznoj uprave dostaviti podatke o kućama za odmor koji se odnose na mjesto gdje se nalaze ti objekti, te korisnu površinu kao i podatke o poreznom obvezniku, najkasnije do 31. ožujka godine za koju se utvrđuje porez na kuće za odmor. Porez za kuće za odmor plaća se u roku od 15 dana od dana dostave rješenja o utvrđivanju tog poreza.

Natrag