U Nar. nov., br. 5 od 12.1.2018. objavljena je Odluka o porezima Općine Plitvička Jezera koja je stupila na snagu 1.1.2018.

Ovom se Odlukom o porezima Općine Plitvička Jezera utvrđuju vrste poreza Općine Plitvička Jezera, obveznici plaćanja, porezna stopa i osnovica, stope i visina poreza, drugi odgovarajući elementi za njihov obračun, te način obračuna i način plaćanja poreza u skladu s Zakonom o lokanim porezima (»Narodne novine« broj 115/16 i 101/17).

Stupanjem na snagu ove Odluke prestaje važiti Odluka o općinskim porezima Općine Plitvička Jezera (»Narodne novine« broj 15/02, 19/02 i 58/11).

Natrag