Odlukom o porezima Općine Negoslavci (Nar. nov., br. 12/18) utvrđuju se vrste poreza Općine Negoslavci, obveznici plaćanja, porezna stopa i osnovica, stope i visina poreza, drugi odgovarajući elementi za njihov obračun te način obračuna i način plaćanja poreza u skladu s Zakonom o lokalnim porezima (Nar. nov., br. 115/16). Porezi Općine Negoslavci su: prirez porezu na dohodak, porez na potrošnju, porez na kuću za odmor, porez na korištenje javnih površina. Prirez porezu na dohodak plaća se po stopi od 10%.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Službenom vjesniku VSŽ-a« osim odredbi o prirezu poreza na dohodak koje stupaju na snagu prvoga dana u mjesecu nakon objave Odluke u »Narodnim novinama«.

https://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2018_02_12_280.html

Natrag