Odlukom o porezima Općine Garčin (Nar. nov., br. 12/18) utvrđuju se vrste poreza, obveznici plaćanja, porezna stopa i osnovica, stope i visina poreza te način obračunavanja i plaćanja općinskih poreza u skladu sa Zakonom o lokalnim porezima (Nar. nov., br. 115/16). Općinski porezi su: prirez porezu na dohodak, porez na potrošnju, porez na kuće za odmor, porez na korištenje javnih površina i porez na nekretnine. Prirez porezu na dohodak plaća se po stopi od 10%. Ova Odluka stupa na snagu u roku od 8 dana od dana objave u »Službenom vjesniku Brodsko-posavske županije«, osim odredbi o prirezu porezu na dohodak koje stupaju na snagu prvog dana u mjesecu nakon objave u »Narodnim novinama«.

https://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2018_02_12_275.html

Natrag