U Nar. nov., br. 16/18 od 16.2.2018. objavljena je Odluka o općinskim porezima Općine Štitar (u nastavku: Odluka) koja stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Službenom vjesniku« Vukovarsko-srijemske županije.

Odlukom se utvrđuju vrste poreza koji pripadaju Općini Štitar, visina poreza, osnovica i visina porezne stope, obveznici plaćanja te način obračuna i plaćanja poreza u skladu sa Zakonom o lokalnim porezima (Nar. nov., br. 115/16 i 101/17).

Porezi Općine Štitar su: 1. prirez porezu na dohodak, plaća se po stopi od 5% od utvrđene osnovice (porez na dohodak), 2. porez na potrošnju, plaća se po stopi od 3% na propisanu osnovicu (prodajna cijena pića koje se proda u ugostiteljskim objektima, a u koju nije uključen porez na dodanu vrijednost), 3. porez na kuće za odmor, plaća se godišnje, u iznosu od 5 kuna/m2 korisne površine kuće za odmor, u roku od 15 dana od dostave rješenja o utvrđivanju poreza na kuće za odmor, 4. porez na korištenje javnih površina.

Danom stupanja na snagu Odluke prestaje važiti Odluka o općinskim porezima Općine Štitar, »Službeni vjesnik« Vukovarsko-srijemske županije br. 09/07.

Natrag