U Nar. nov., br. 5 od 12.1.2018. objavljena je Odluka o općinskim porezima Općine Pokupsko koja stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Glasniku Zagrebačke županije«, osim odredbi o prirezu poreza na dohodak koje stupaju na snagu 1.2.2018.

Ovom odlukom utvrđuju se stope, visina porezne osnovice te način obračuna i plaćanja općinskih poreza koji su vlastiti izvori prihoda općine.

Danom stupanja na snagu ove Odluke, prestaju važiti: Odluka o općinskim porezima (»Glasnik Zagrebačke županije« broj 19/01), Odluka o izmjeni Odluke o općinskim porezima (»Glasnik Zagrebačke županije« broj 24/01) i Odluka o povjeravanju poslova utvrđivanja, evidentiranja, nadzora, naplate i ovrhe naplate općinskih poreza (»Glasnik Zagrebačke županije« broj 24/01).

Natrag