Odlukom o općinskim porezima Općine Kijevo (Nar. nov., br. 12/18) propisuju se vrste poreza koji pripadaju Općini Kijevo, obveznici plaćanja, porezna stopa i osnovica, stope i visina poreza te način obračuna i plaćanja poreza u skladu sa Zakonom o lokalnim porezima kako slijedi: prirez porezu na dohodak, porez na potrošnju, porez na kuće za odmor, porez na korištenje javnih površina. Prirez porezu na dohodak plaća se po stopi od 5%. Ova Odluka stupa na snagu u roku od osam dana od dana objave u »Službenom glasilu Općine Kijevo«.

https://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2018_02_12_278.html

Natrag