U Nar. nov., br. 57 od 27.6.2018. objavljena je Odluka o općinskim porezima Općine Jakšić.

Ova Odluka stupa na snagu osmoga dana od dana objave u Službenom glasniku Općine, osim odredbi o prirezu porezu na dohodak koje stupaju na snagu 1.7.2017.

Porezi Općine su: prirez porezu na dohodak, porez na potrošnju, porez na kuće za odmor i porez na korištenje javnih površina.

Prirez porezu na dohodak plaća se po stopi od 10%.

Porez na potrošnju alkoholnih, bezalkoholnih pića i piva plaća se po stopi do 3%.

Porez na kuće za odmor plaća se godišnje po jednom četvornom metru korisne površine kuće 15,00 kuna.

Porez na korištenje javnih površina utvrđuje se po četvornom metru, i to:

1. u godišnjim iznosima za

 

–     kioske za prodaju dnevnog i povremenog tiska

100,00 kn/m²

–     kioske za prodaju alkoholnih i bezalkoholnih pića te prehrambenih proizvoda

200,00 kn/m²

– ostali kiosci

100,00 kn/m²

– montažne garaže

50,00 kn/m²

2. u mjesečnim iznosima za

 

–     ugostiteljske ljetne vrtove od 1. svibnja do 1. listopada

3,00 kn/m²

3.     u dnevnim iznosima za povremena postavljanja naprava, uređaja i štandova

 

–     zabavne radnje, automati za igre, luna park i dr.

10,00 kn/m²

– šatore za ugostiteljske i trgovačke usluge

15,00 kn/m²

–     trgovačke radnje i štandove za prodaju povrća, voća, suvenira, proizvoda kućne radinosti, licitarski stol i dr.

20,00 kn/m².

Ako se privremeni uređaji, naprave, kiosci ili garaže postavljaju na javnu površinu u trajanju od jedne polovice kalendarske godine za koju se utvrđuje porez ili manje, obračunat će se i utvrditi 50% propisanog iznosa poreza.

Poslove utvrđivanja, evidentiranja, nadzora, naplate i ovrhe radi naplate općinskih poreza propisanih ovom Odlukom Općina u cijelosti prenosi na Poreznu upravu.

Danom primjene ove Odluke prestaje važiti Odluka o općinskim porezima Općine Jakšić od 20. prosinca 2017. g., klasa: 021-01/17-01/29, ur. broj: 2177/04-01-17-06 (»Službeni glasnik Općine Jakšić« broj 03/18).

Natrag