U Nar. nov., br. 115 od 20.12.2018. objavljena je Odluka o općinskim porezima Općine Dubravica https://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2018_12_115_2283.html koja stupa na snagu 1. siječnja 2019.

Natrag