U Nar. nov., br. 7/18 od 19.1.2018. objavljena je Odluka o lokalnim porezima Općine Krašić koja stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Glasniku Zagrebačke županije«, osim odredbi o prirezu porezu na dohodak koje stupaju na snagu 1. veljače 2018.

Porezi Općine Krašić su:

1. prirez porezu na dohodak

2. porez na potrošnju

3. porez na kuće za odmor.

Prirez porezu na dohodak plaća se po stopi od 6%.

Porez na potrošnju plaća se po stopi od 3%

Porez na kuće za odmor utvrđuje se u iznosu od 14,00 kuna po četvornom metru korisne površine.

Poslovi utvrđivanja, evidentiranja, naplate, nadzora i ovrhe radi naplate svih lokalnih poreza Općine Krašić prenose se na Ministarstvo financija, Poreznu upravu.

Danom stupanja na snagu ove Odluke prestaje važiti Odluka o općinskim porezima Općine Krašić (»Glasnik Zagrebačke županije« br. 7/98 - 42/16) i Odluka o prirezu porezu na dohodak (Nar.  nov., br. 117/02 i 39/15 i »Glasnik Zagrebačke županije« br. 18/02 i 17/05).

Natrag