U Nar. nov., br. 72/18 od 8.8.2018. objavljena je Odluka o lokalnim porezima Općine Jelenje (u nastavku: Odluka) koja stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama« i Službenim novinama Općine Jelenje.

Odlukom se propisuju vrste poreza koji pripadaju Općini Jelenje, obveznici plaćanja poreza, porezna osnovica, stope i visina poreza te način obračuna i plaćanja poreza u skladu sa Zakonom o lokalnim porezima (»Narodne novine« broj 115/16 i 101/17).

Porezi Općine Jelenje su: 1. porez na potrošnju, plaća se po stopi od 3% na propisanu osnovicu (prodajna cijena pića koja se proda u ugostiteljskim objektima na području Općine Jelenje, a u koju nije uključen PDV), 2. porez na kuće za odmor plaća se u iznosu od 10,00 kuna po četvornom metru korisne površine kuće za odmor i to jednom godišnje, u roku od 15 dana od dana dostave rješenja o utvrđivanju poreza, 3. porez na korištenje javnih površina plaća se po stopi od 10% od utvrđene osnovice (visina naknade za korištenje javnih površina ili visina ugovorene zakupnine).

Danom primjene Odluke stavlja se izvan snage Odluka o općinskim porezima (Službene novine Primorsko-goranske županije br. 30/2001.).

Postupci utvrđivanja i naplate općinskih poreza koji su započeti prije stupanja na snagu ove Odluke dovršit će se prema odredbama propisa koji su važili u trenutku njihovog započinjanja.

Natrag