U Nar. nov., br. 5 od 12.1.2018. objavljena je   Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o lokalnim porezima Općine Gradec a stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Glasniku Zagrebačke županije«.

Ovom Odlukom mijenjaju se odredbe Odluke o lokalnim porezima Općine Gradec od 29. lipnja 2017. godine (»Glasnik Zagrebačke županije«, broj 18/17).

Natrag