U Nar. nov., br. 8/18 od 24.1.2018. objavljena je Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o gradskim porezima Grada Omiša (u nastavku: Odluka) koja stupa na snagu 01.02.2018.

U Odluci o gradskim porezima (Nar. nov., br. 84/17, »Službeni glasnik Grada Omiša« br. 4/09, 9/10, 2/13 i 10/13) u čl. 2. toč. 5. se briše, čl. 10. se briše, čl. 16. se briše.

Natrag