U Nar. nov., br. 8/18 od 24.1.2018. objavljena je Odluka o izmjenama Odluke o porezima Općine Semeljci (u nastavku: Odluka) koja stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Službenom glasniku«» Općine Semeljci.

U Odluci o porezima Općine Semeljci (Nar. nov., br. 65/17) u čl. 2. st. 1. toč. 4. briše se, podnaslov »Porez na nekretnine« i čl. 16. brišu se.

Natrag